Vilkår & Betingelser

Generelle forretningsvilkår og -betingelser

for Mathmos Ltd, repræsenteret ved Ms. Cressida Granger,

Unit 3, 19 Willis Way, Poole, Dorset, BH15 3SS, United Kingdom

Tel. + 44 1202 620114 – Fax + 44 1202 622613

E-mail: mathmos@mathmos.com

Register of Companies nr. 02526274, Companies House, Cardiff

VAT registration nr. DE291062226

1. Generelt

1.1 Definitioner

Under disse Generelle forretningsvilkår og –betingelser (herefter refereret til som "V&B") står "Producent" for Mathmos Ltd., og "Køber" står for enhver individuel eller juridisk enhed, som bestiller eller køber varer fra selskabet.

"Forbruger" betyder i disse V&B ethvert individ, som indgår en kontrakt med producenten med et formål, som ikke hovedsageligt skyldes individets forretningsaktiviteter eller aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende.

"Erhvervskunde" betyder i disse V&B enhver køber, som ved indgåelse af en kontrakt handler med henblik på sine forretningsaktiviteter eller aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende.

1.2 Anvendelsesområde

Disse V&B er gældende for alle hensigtserklæringer og kontrakter mellem producenten og købere, såvel som for alle producentens handlinger i forhold til købere som udgør en juridisk transaktion eller er af en lignende natur. Producenten afviser udtrykkeligt mod-bekræftelser fra købere, som refererer til sidstnævntes forretningsvilkår eller købsvilkår; disse vil ikke blive inkluderet i aftaler mellem parterne, medmindre det er udtrykkeligt skriftligt godkendt af producenten.

1.3 Opfyldelse af en kontrakt

Præsentationen af varerne i kataloger og på producentens website er ikke bindende. Ved at placere en ordre via websitet fremsætter køberen et bindende tilbud om at afslutte en købskontrakt. Enhver anerkendelse eller kvittering, der derefter sendes fra producenten, udgør ikke en accept af et sådant offer. En kontrakt vil blive udarbejdet ved modtagelse af ordrebekræftelsen. Afsendelse af de bestilte varer og fremsendelse af en meddelelse til køber om afsendelse gælder som en udtrykkelig accepterklæring og ordrebekræftelse fra producentens side.

1.4 Kontraktsprog og kontrakttekst

Producenten skal levere følgende sprogversioner af endelige kontrakter: Engelsk og tysk. Efter placering af en ordre skal køber modtage anerkendelse af ordren samt V&B pr. e-mail. Herefter vil producenten gemme kontraktteksten, som køber kan få adgang til via internettet, når kontrakten er indgået.

2. Forsendelse, Leveringstider og Delvis Levering

2.1 Medmindre andet er aftalt, skal producenten levere varerne til den adresse, der er angivet af køber, inden for EU.

2.2 Medmindre andet er aftalt eller specielt erklæret i forbindelse med købsordren, er leveringstiden for varer generelt 7 arbejdsdage, men ikke mere end 18 arbejdsdage fra modtagelsen af købsordren og kundens betaling af det fakturerede beløb.

2.3 Hvis den estimerede leveringstid ændres efter afgivelsen af købsordren, vil kunden automatisk blive informeret herom pr. e–mail. Uanset kundens øvrige lovbefalede rettigheder kan kunden ̶ hvis det er en forbruger (jf. punkt 1.1) ̶ gebyrfrit annullere eller ændre sin købsordre, når som helst før varerne afsendes. Hvis køber er en erhvervskunde (jf. punkt 1.1) skal køber give producenten en rimelig frist i tilfælde af forsinket levering.

2.4 Hvis varerne leveres delvist på producentens egen foranledning, vil de efterfølgende leveringer være uden ekstra leveringsomkostninger. Hvis delvis levering sker på købers specielle anmodning, vil der blive opkrævet ekstra leveringsomkostninger for hver enkelt dellevering.

3. Priser, leveringsomkostninger, betalingsfrist, betaling

3.1 Det er de priser, der gjaldt på datoen for ordren, der er gældende. Medmindre andet er aftalt, skal prisen inkludere den lovbefalede moms ifølge den aktuelt gældende sats, såvel som pakke- og forsendelsesomkostninger.

3.2 Kunden kan vælge mellem tre forskellige betalingsmetoder (bankoverførsel, kreditkort eller PayPal). Kontant betaling ved levering er ikke mulig. De forskellige betalingsmuligheder tilbydes kunden i "indkøbskurven".

4. Forbrugerens ret til Annullering

Forbrugere (jf. punkt 1.1) har en lovbefalet ret til annullering, hvorom producenten kan oplyse følgende:

Ret til ophævelse

Du har ret til at ophæve denne kontrakt inden for 14 dage uden begrundelse.

Ophævelsesperioden udløber 14 dage efter den dag, du eller en tredjepart, som ikke er befragteren er, er kommet i besiddelse af de sidste varer.

For at udøve din ret til ophævelse, skal du informere os (Mathmos Ltd., Unit 3, 19 Willis Way, Poole, Dorset, BH15 3SS, Storbritannien, Tlf. + 44 1202 620114, Fax. + 44 1202 622613, E-mail: mathmos@mathmos.com) om din beslutning om ophævelse af kontrakten i form af en utvetydig erklæring (f.eks. brev sendt pr post, fax eller e-mail). Du kan bruge vedlagte skabelon til ophævelseserklæring, men det er ikke obligatorisk.

For at opfylde fristen for ophævelse er det tilstrækkeligt, at du fremsender din meddelelse om udøvelsen af din ret til ophævelse, før ophævelsesperioden er udløbet.

Effekter af ophævelse

Hvis du ophæver denne kontrakt, vil vi tilbagebetale alle betalinger, der er modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der er resultat af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, vi tilbyder) uden unødig forsinkelse, og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra den dag, vi er blevet informeret om din beslutning om at ophæve denne kontrakt. Vi vil foretage en sådan tilbagebetaling ved brug af samme betalingsmiddel, som du brugte til den indledende transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet; under ingen omstændigheder vil du blive påført noget gebyr som resultat af en sådan tilbagebetaling. Vi vil tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har leveret os bevis for at have tilbagesendt varerne, hvad der end sker først.

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra den dag, du har meddelt os, at du ophæver kontrakten. Fristen er opfyldt, hvis du returnerer varerne før 14-dages perioden er udløbet. Den direkte omkostning ved returnering af varerne til Mathmos påhviler dig.

 

Skabelon til ophævelseserklæring

    (udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at ophæve kontrakten)

  Til:

   Mathmos Ltd.

   Unit 3, 19 Willis Way, Poole

   Dorset BH15 3SS

    Storbritannien

   Fax: + 44 1202 622613,   E-mail: mathmos@mathmos.com

 

      Jeg/vi skal herved meddele, at jeg/vi ophæver min/vores salgskontrakt vedr. følgende varer

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………

   Bestilt den …………………………………………/modtaget den ……………………………………………………

   Forbrugerens/forbrugernes navn(e)…………………………………………………………………………………

   Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis denne formular fremsendes på papir)………….

   Dato:……………………………………………..

 

  
 

5.  Ikke-bindende instruktion i returnering af varer ved udøvelse af retten til ophævelse

For at undgå beskadigelse under transporten henstiller producenten til, at køberen anvender sikker – om muligt den originale –transportemballage. Køber er imidlertid ikke forpligtet til dette.

6. Bibeholdelse af ejendomsret

6.1 De leverede varer forbliver producentens ejendom, indtil købsprisen er betalt i sin helhed, og alle krav, der er opstået ud fra den pågældende leveringskontrakt, er afgjort.

6.2 Hvis køber er en virksomhed (jf. punkt 1.1), skal denne, på tidspunktet for kontraktens afslutning, på sikker måde overdrage producenten samtlige kundetilgodehavender, der er opstået ved videresalg af varer. Køber er autoriseret til at opkræve sådanne tilgodehavender indtil videre. Producenten kan kun inddrage denne autorisation og selv opkræve de overdragede tilgodehavender, hvis køber ikke behørigt opfylder sine betalingsforpligtelser.

6.3 Hvis køber er en virksomhed (jf. punkt 1.1), skal denne omgående give besked i tilfælde af en tredjeparts beslaglæggelse af varer, som er producentens ejendom eller fælles ejendom. Alle omkostninger ved opnåelse af udenretslig frigørelse af varerne, der er resultat af en sådan beslaglæggelse, påhviler alene køber.

6.4 Så længe varerne stadig ejes af producenten, skal køber opbevare varerne på producentens vegne og opbevare dem ophyggeligt og på en sådan måde, at de uden tvivl kan identificeres som producentens ejendom.

7. Virksomheders forpligtelse til at rapportere fejl

7.1 Hvis køber er en virksomhed (jf. punkt 1.1), er denne forpligtet til at inspicere varerne straks ved modtagelsen og omgående rapportere synlige fejl til producenten. En sådan rapportering af fejl skal ske skriftligt. Hvis køber undlader at give en sådan rettidig meddelelse, vil varerne blive anset for godkendte, medmindre fejlen ikke var synlig under inspektionen. Hvis en fejl viser sig på et senere tidspunkt, skal fejlen straks rapporteres, når den opdages; i modsat fald vil varerne blive anset for godkendte, også med hensyn til sådanne fejl. Afsendelse af meddelelse om fejl på rettidig måde er tilstrækkeligt til at bevare købers rettigheder.

7.2 Ovennævnte forpligtelse til at rapportere fejl gælder ikke med hensyn til fejl, som svigagtigt er holdt skjult af producenten.

8. Garanti

8.1 For købte varer er der en lovbefalet ret til at kræve erstatningsansvar ved fejl. 

8.2 Hvis den leverede vare er fejlbehæftet, skal køber bede producenten om at sende en erstatning eller en reservedel. Enhver tidsfrist, som køber sætter, skal være rimelig.

8.3 Krav, der er baseret på defekte materialer, bliver forældede ved udløbet af en to-års periode fra levering af varen. Med hensyn til varer, der er købt af en virksomhed (jf. punkt 1.1) bliver krav, der er baseret på defekte materialer, forældede ved udløbet af en et-års periode fra levering af varen. Alle lovbefalede begrænsninger af regresrettigheder forbliver upåvirket af dette.

8.4 De begrænsede perioder, der er angivet i punkt 8.3, er ikke gældende i tilfælde af bevidst eller svigagtig skjul af fejl, eller hvis producenten har givet garanti for varernes kvalitet. Disse begrænsede perioder gælder heller ikke krav, der er baseret på defekte materialer, i tilfælde, der involverer kvæstelser med dødelig udgang, fysisk skade eller helbredsødelæggelse, eller i tilfælde af stærkt uagtsom pligtforsømmelse eller kriminelt brud på kardinalforpligtelsen, dvs. en kontraktmæssig forpligtelse, som er en forudsætning for rettidig implementering af kontrakten, og som kunden altid kan stole på, og som omvendt kan bringe opfyldelsen af det kontraktlige formål i fare, hvis den brydes.

9. Producentens supplerende garantivilkår

Uagtet og i tillæg til den lovbefalede garanti kan producenten give garanti for visse produkter. Oplysninger herom kan ses i de respektive garantivilkår, der følger med varerne.

10. Erstatningsansvar

10.1 I relation til både producenten og dens stedfortrædende agenter vil krav for skader, der er baseret på pligtforsømmelse eller skadevoldende handlinger samt krav om kompensation for spildte udgifter undtages.

10.2 Begrænsningen i erstatningsansvaret, der er specificeret i punkt 10.1 gælder ikke i tilfælde, hvor tab eller skade er forårsaget bevidst eller ved grov skødesløshed eller i tilfælde af brud på kardinalforpligtelsen (jf. punkt 8.4 i disse V&B). Nævnte begrænsning i erstatningsansvaret gælder heller ikke for tab eller skade, der er resultat af kvæstelser med dødelig udgang, fysisk skade eller helbredsødelæggelse, hvis producenten er ansvarlig for pligtforsømmelsen. Desuden skal begrænsningen i erstatningsansvaret ikke gælde tab og skade, der er baseret på fravær af et garanteret karakteristika eller for hvilket, der er truffet foranstaltninger.

11. Registrering på websitet, adgangsdata

11.1 Det er i princippet ikke krævet at registrere sig for at placere en ordre i producentens onlinebutik, men registrering gør det lettere at foretage endnu et køb på et senere tidspunkt. Efter registrering bliver der oprettet en konto for køberen. Adgangsoplysninger og brugsoplysninger, herunder password, (herefter kaldt "adgangsdata") sendes af producenten til køberen. Af sikkerhedsgrunde er producenten autoriseret til at ændre adgangsdata. I tilfælde heraf skal producenten sende de nye adgangsdata omgående.

11.2 Køber er alene ansvarlig for beskyttelsen af egne adgangsdata; de skal holdes hemmelige, og må ikke gøres tilgængelige for tredjepart uden producentens samtykke. Hvis køber opdager, at vedkommendes adgangsdata er blevet brugt af tredjepart, er denne forpligtet til omgående at ændre data eller, hvis det ikke er muligt, give producenten besked omgående.

11.3 Hvis der er god grund til mistanke om misbrug af adgangsdata, er producenten berettiget til straks at spærre for adgangen. Producenten skal straks informere kunden om en sådan spærring.

11.4 Producenten har ikke erstatningsansvar for tab eller skade påført kunden, der er resultat af, at adgangsdata er blevet misbrugt eller bortkommet. Dette gælder ikke i tilfælde, hvor tab eller skade er kriminelt forårsaget af producenten.

12. Databeskyttelse

Producenten tager databeskyttelse meget alvorligt. Dens praksisser vedrørende databeskyttelse overholder de respektive, aktuelt gældende databeskyttelsesregulativer. Alle oplysninger om indhentning, behandling og brug af købers personoplysninger fremgår af Fortrolighedserklæringen.

13. Afsluttende bestemmelser

13.1 Denne kontrakt er underkastet lovgivningen i United Kingdom. Anvendelse af CISG og bestemmelser i UK internationale privatret er derved udelukket Hvis køber er en forbruger (jf. punkt 1.1) er de påbudte bestemmelser vedrørende forbrugerbeskyttelse, som er gældende i det land, hvor køberen normalt bor, også gældende, hvis sådanne bestemmelser yder køberen en større beskyttelse.

13.2 Hvis køber er en virksomhed (jf. punkt 1.1), en juridisk enhed iflg. offentlig lovgivning eller en speciel trust iflg. offentlig lovgivning, er Dorset, Storbitannien den eneste jurisdiktion for alle krav, der opstår ud fra det kontraktlige forhold.